O autorze
Przemysław Rosati, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Specjalizuje się w procesach sądowych w sprawach karnych (w tym karnych-gospodarczych), cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek kapitałowych.

W latach 2012-2013 członek Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Komentator w programach telewizyjnych nadawanych w telewizji POLSAT, POLSAT NEWS, TVN, TVN24, TVP2 oraz TVN24BiS.

www.rosati.com.pl

twitter.com/adwokatRosati

INNowacyjne prawo – najważniejszy element umowy inwestycyjnej „INNwestycja”

Podstawowym zobowiązaniem, które jest określone w Umowie inwestycyjnej jest "Inwestycja”. Najczęściej poświęca się temu jeden z istotniejszych paragrafów umowy inwestycyjnej, ponieważ jest to wiodące zobowiązanie pomiędzy stronami umowy.

W ostatnim wpisie napisałem, że przedmiotem umowy inwestycyjnej jest ustanowienie zobowiązań stron umowy (Inwestora i Pomysłodawcy) do przeprowadzenia Inwestycji. Podstawowym zobowiązaniem, które jest określone w Umowie inwestycyjnej jest właśnie „INNwestycja”. Najczęściej poświęca się temu jeden z istotniejszych paragrafów umowy inwestycyjnej.

Istota inwestycji.

Zapis takiego postanowienia umownego to przede wszystkim wzajemne zobowiązanie stron umowy do założenia Spółki i wniesienia przez Inwestorów wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zaś przez Pomysłodawcę wkładu niepieniężnego, najczęściej kodów źródłowych platformy, baz danych, opisów architektury technicznej oraz logicznej systemu, prototypów oraz poprzednich wersji projektu, layoutów oraz elementów graficznych, Know-how w postaci danych na temat rynku lub klientów docelowych, itp.

Jak wygląda taki zapis?

Najczęściej przebiera on postać zobowiązania się obu stron, iż w określonym terminie, np. 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, strony zawrą Umowę Spółki. Często treść (projekt umowy spółki) jest załącznikiem do umowy inwestycyjnej. Już w treści umowy inwestycyjnej strony określają wysokość kapitału zakładowego oraz ile udziałów w kapitale zakładowym obejmie Inwestor a ile Pomysłodawca i w jaki sposób udziały te będą pokryte. Pokrycie udziałów, czyli wniesienie wkładów na kapitał zakładowy lub na kapitały inne (np. rezerwowy, inwestycyjny), może mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport). Należy pamiętać, że przedmiot wkładu, czyli pieniądze lub prawa majątkowe, z chwilą zobowiązania się przez wspólników do ich wniesienia stają się majątkiem spółki, a wnoszący traci do nich prawo własności, które odtąd będzie przysługiwać spółce. Przedmiot wkładu pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.


Co jeszcze?

W postanowieniach umowy inwestycyjnej kształtujących projektowaną inwestycję zawiera się zobowiązanie do zawarcia w ramach aktu notarialnego obejmującego zawiązanie Spółki, zapisów dotyczących powołania zarządu i rady nadzorczej spółki. Ten ostatni organ, pomimo jego fakultatywnego charakteru, jest z zasady tworzony, bo zapewnia Inwestorowi kontrolę nad czynnościami zarządu, który najczęściej jest obsadzony przez Pomysłodawcę. Czynności dotyczące powołania przede wszystkim zarządu sa bezwzględnie obowiązkowe. Powołanie może nastąpić już w umowie spółki lub odrębnie podczas pierwszego zgromadzenia wspólników. Kandydaci musza wyrazić pisemna zgodę na objęcie funkcji w organach spółki.

Mniej ważne zapisy.

Jednym z oczywistych zobowiązań zawartych w umowie inwestycyjnej jest zobowiązanie pomysłodawcy, działającego jako przyszły Członek Zarządu Spółki, do założenia dla Spółki w organizacji rachunku bankowego oraz podjęcia czynności mających na celu dokonanie wpłaty wkładu pieniężnego na poczet obejmowanych udziałów Spółki.

Również oczywistym, ale często zawieranym postanowieniem jest zobowiązanie Pomysłodawcy, który ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki do spowodowania, iż Spółka w określonym terminie złoży należycie opłacony i prawidłowo wypełniony wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) do właściwego sądu rejestrowego o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Czynność ta jest istotna, wynika też z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

W umowie inwestycyjnej zawiera się też zapis, że wszelkie koszty związane z wpisaniem Spółki do rejestru przedsiębiorców KRS zostaną pokryte przez Spółkę. Dotyczy to w szczególności kosztów aktu notarialnego zawierającego Umowę Spółki oraz kosztów rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W postanowieniach kształtujących inwestycję bardzo często zawiera się zapisy, iż Inwestorom zostaną w umowie spółki przyznane szczególne korzyści w rozumieniu art. 159 k.s.h., które będą polegały np. na tym, że w przypadku likwidacji Spółki, umarzania udziałów za wynagrodzeniem lub sprzedaży udziałów tych wspólników, wskazani wspólnicy będą uprawnieni do żądania od spółki dodatkowo określonej w umowie kwoty pieniężnej. Tego rodzaju zapisy są bardzo ważne, ale też często są nadużywane przez inwestorów w relacjach z pomysłodawcą. Należy zachować w tym zakresie dużą ostrożność. Napiszę o tym niedługo szerzej.

Résumé

Umowa inwestycyjna reguluje dość szczegółowo wzajemne zobowiązania stron do rozpoczęcia i przeprowadzenia inwestycji. Z jednej strony takie rozwiązanie może być poczytywane jako zbyt daleko posunięta kazuistyka, ale trzeba pamiętać że umowy pisze się na złe czasy!
Trwa ładowanie komentarzy...